MEKA TV mediaa kaikille

Kyläelämää Satakunnassa 2017

HANKESUUNNITELMA

AIKATAULU | YHTEYSTIEDOT

Kyläelämää Satakunnassa -hanke tuottaa 36 kyläelokuvaa
Suomi 100 satakuntalaista elokuvaa -sarjaan
vuoden 2017 aikana.

100 satakuntalaista elokuvaa

Näin haettiin ja saatiin rahoitus hankkeelle

Satakunnan Elävän Kuvan Keskus

Satakunnan Elävän Kuvan Keskus ry on vuonna 1993 perustettu alueellinen elokuvakeskus. 
Se on yli 20 vuoden aikana tehnyt koko Satakunnan alueella elokuva- ja mediakulttuurista työtä. 
Päätoimintamuodot ovat mediakasvatus, omaehtoisen elokuvanteon tukeminen 
sekä kurssitus ja elokuvien esittäminen. 
SEKK ry on menneinä vuosina toteuttanut jo muutaman 
yhteisöelokuvaprojektin leader-rahoitteisesti. 

Tarve ja tausta

Satakunnassa tehdään kylä- ja yhteisöelokuvia todennäköisesti 
enemmän kuin missään muualla Suomessa. 

Elokuvia on tehty kansalaisopistossa ja monissa pienissä hankkeissa 
pääosin vapaaehtoisvoimin ja pienillä sirpalerahoituksilla. 
2010-luvulla näiden pienten yhteisöelokuvien tunnettavuus 
ja näkyvyys on vähentynyt sirpalemaisuuden vuoksi 
ja kokonaiskuvaa on vaikea nähdä. 
Vaikka näinä päivinä kuvataan enemmän kuin koskaan 
elävää kuvaa puhelimilla, paikallista ja alueellista arkitodellisuutta 
tuodaan esille vähemmän varsinaiseen elokuvamuotoon tuotettuna. 

Satakuntalainen identiteetti kokoavana voimana. 
Maailma on nykyisin pirstaloitunut ja mikroyhteisöllistynyt. 
Nyt varsinkin nuorempi väestö tuntee ulkomaisten viihdetähtien 
tai tubettajien elämän paremmin kuin naapurikylänsä. 
Satakunta on myös muualla Suomessa vähän tunnettu maakunta, 
joten hankkeen myötä Satakunnan mahdollisuuksia 
saada valtakunnallista näkyvyyttä paranee. 
Pori ja Rauma sekä isot tapahtumat tiedetään, 
mutta Satakuntaa ei mielletä alueena, 
joten tätä maakunnan näkyvyyttä, tunnettuutta 
ja yhdessä tekemisen meininkiä voidaan tuottaa näkyviin 
Suomi 100 hankkeessa esille tavalla, joka ei toistu. 

100 satakuntalaista elokuvaa

Suomen 100 juhlavuosi tarjoaa ainutkertaisen mahdollisuuden
 tuoda esille satakuntalaista yhteisöelokuvan osaamista, 
kylien merkityksiä ja sisältöjä. 

Koko Satakuntaa käsittelevä sarja antaa elokuvan keinoin 
kokonaiskuvan satakuntalaisuudesta ja Satakunnasta vuonna 2017.

Tavoitteet

Tavoitteena on koota lyhytelokuvin laaja kuva siitä, 
millainen maakunta Satakunta on Suomen täyttäessä 100 vuotta. 
Tarkoituksena on lisätä elokuvien ja tämän poikkeuksellisen laajan hankkeen myötä 
Satakunnan tunnettavuutta ja näkyvyyttä 
myös maaseudun ja kylien näkökulmasta katsoen.

Elokuvien levitys toteutetaan sosiaalisen median avulla.
Julkaisualustana toimii YouTube. 
Jakamiseen käytetään Twitteriä, Bloggeria, Facebookia ja Instagramia. 
Hankkeelle tehdään omat sivut Internettiin, Bloggeriin ja Facebookiin, 
joista hankkeen etenimistä ja valmistautumista 
voi seurata lähes reaaliajassa vuoden 2017 alusta lähtien..

Valtakunnallista tiedottamista toteutetaan 
Suomi 100 nettisivujen ja sosiaalisten mediakanavien kautta. 
Ne projektit, joissa on mukana erityisryhmiä, 
saavat valtakunnalliset tiedottamiskanavat 
Me Itse ry:n ja Kehitysvammaisten Tukiliiton kautta.

Elokuvat julkaistaan 28.8.2017 lähtien Suomi 100 päivää juhlapäivään lähtölaskennassa, 
jolloin joka päivä julkaistaan yksi yhteisöelokuva. 
Jokaisen elokuva julkaisemisen yhteydessä tehdään 
markkinointisuunnitelma tekijöiden kanssa yhdessä.

Jakelu ja markkinointi toteutetaan elokuvien tekijäyhteisöjen kanssa 
Suomi 100 -teeman mukaisesti yhdessä. 
Kuvausvaiheeseen kuuluu myös lyhyt sosiaalisen median markkinointikoulutus siitä, 
miten saadaan elokuville mahdollisimman suuri yleisö. 
Kylissä voidaan järjestää myös joko paikallisia tai alueellisia elokuvailtamia.

Toimenpiteet ja toteutustapa

Kohdekylät on nimetty ja osa jo varmistettu. 
Loput täsmädokumenttien kohdekylät saadaan 
sekä Satakylien kautta tapahtuvan tiedotuksen avulla, 
että myös itse hanketyöskentelyssä tulevien tietojen perusteella.
Jokaisesta Satakunnan 18:sta Leader-kunnasta tulee yksi kylä pääasialliseksi kohteeksi. 
Näiden lisäksi eri kylistä valmistetaan lyhyet täsmädokumentit 
jostain tapahtumasta tai kylän erityispiirteestä tai tehdään kyläkierros. 
Näiden lyhytdokumenttien kuvaus tapahtuu yhden päivän aikana.

Työn kulku

1. Kylään tutustuminen sekä avainhenkilöiden tavoittaminen

2. Tutkimus ja dokumentin suunnittelu

3. Kuvaus ja jälkituotanto

4. Tarvittaessa ensi-ilta kyläiltaman tyyliin, 
muuten töiden julkistaminen 28.8. lähtien 
(sadan päivän lähtölaskenta itsenäisyyspäivään alkaa) 
netissä sekä DVD-levyillä.

Suunnitellut kylät ja kyläkierrokset

Jokaisesta Leader-kunnasta on valittu alustavasti yksi pääkylä
sekä toinen suunnitelma, kyläkierros tai alue,
josta tehdään toinen kyläelokuva pääkylän lisäksi.

Osallistuvat kylät julkaistaan sitä mukaa, 
kun käsikirjoitukset ja tuotantosuunitelmat varmistuvat.

Joutsenten reittiKarhuseutuAktiivinen Pohjois-SatakuntaPyhäjärvenseutuRavakka

Sydänmaa, Säkylä

Vaikutukset

Asukkaat saavat osallistuessaan lisää viihtyvyyttä, saavutettavuutta 
ja kulttuuripalveluja tiedon liikkuessa koko hankkeen ajan Satakunnan alueella. 
Ympäristö- ja paikallistietämys lisääntyy sekä paikallisesti että alueellisesti. 
Luonteeltaan hanke on ainutlaatuinen, eikä vastaavaa ole vielä toteutettu.

Toiminta-alue, kohderyhmät, hyödynsaajat sekä aikataulu

Toiminta-alueena on kaikki Satakunnan kunnat, kohderyhminä suuri yleisö. 
Hyödynsaajina tunnettavuuden ja näkyvyyden lisääntyessä 
voi olla maaseudun matkailuyrittäjät, vapaaehtoistoimijat, 
harrastepiirit, maaseudun kehittäjät. 
Alueen koulut saavat oman paikkakunnan oppimateriaalia käyttöönsä. 
Tulevaisuudessa näillä voi olla tutkimuksellistakin käyttöä.

Hyötyjinä elokuvista ovat pääasiassa kylät. 
Nämä saavat näkyvyyttä ja niiden erityispiirteet tunnetuksi. 
Elokuvat netissä voivat toimia kylään muuttamishoukuttimena. 
Mukaan tulee myös matkailun edistämisaspekti. 
Maaseudun kehittäjille ja yrittäjille hanke ei liene haitaksi.

Tuotantovaihe on koko vuosi 2017. 
Tutkimus ja suunnitteluvaihe alkaa tammikuussa 
ja jatkuu kuvausten ohessa. 

Kuvaukset alkavat helmikuussa. 
Jälkityöt tehdään sitä mukaa kuin materiaalit on saatu kuvattua ja kerättyä. 
Valmiita elokuvia julkaistaan 28.8. lähtien yksi päivässä 5.12. asti. 
Elokuvien elinkaari koulutus- ja esittelykäytössä 
saattaa olla hyvinkin pitkä. 
Elokuvat valmistetaan, paitsi Suomen juhlavuotta, 
myös tulevaa käyttöä varten.

Arviointi

Hankkeen tulosten varsinaisen arvioinnin tekee suuri yleisö, katsojat. 
Suorat palautteet esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. 

Elokuville järjestetään ensi-iltoja ja esitystilaisuuksia, 
joissa palautetta ei juuri tarvitse kysyäkään. 
Toteutusta arvioidaan koko hankkeen toteuttamisen ajan.
Hanke itsessään on luonteeltaan kertaluonteinen, 
mutta siinä syntyvistä uusista toimintamalleista 
on pyrkimyksenä koota pieni opas, 
jota voidaan hyödyntää tulevissa hankkeissa 
ja arkitoiminnassa koko Satakunnan alueella. 
Tarkoituksena on toimia ns. avoimella lähdekoodilla.

Oppaan tarkoituksena on tiiviisti 
ja selkeästi antaa vinkkejä oman elokuvan tekemiseen 
ja miten voidaan yhdessä erilaisten yhteisöiden kanssa 
toteuttaa yhteisömediaa elävän kuvan tekemisen kautta. 

Tiedottaminen

Hankkeesta tieto kyliin kulkee alussa Satakylät ry:n kautta. 
Hankkeesta tiedotetaan ulospäin sitä varten perustettavan blogin avulla. 
SEKK ry:n facebook-sivu on yksi oleellinen tiedotuskanava. 
Paikallislehtiä informoidaan jokaisen kylän kuvausten yhteydessä. 
Koko hankkeesta informoidaan Satakunnan radioon, 
alueuutisiin sekä sanomalehtiin.

Budjetti

Hankkeen kokonaisbudjetti on 31600,-.

Rahoitus on jaettu viiden Leader-ryhmän kesken
perustuen toteutuviin kuluihin.

Kulut sisältävät puolipäiväisen projektiohjaajan,
osa-aikaisen assistentin, matkakulut, laitteistovuokrat
sekä talkootyön.

Projektiohjaaja Ari Impola

Hankkeen ohjaajana toimii taidepainotteisen erityistyön ohjaaja Ari Impola.

Hankkeessa käytetään pääosin MEKA TV kalustoa ja resursseja,
joita täydennetään SEKKin resursseilla tarpeen mukaan.

Ohjaushenkilön työnkuvaan kuuluu 
- Hankkeen kokonaisvaltainen suunnittelu
koordinoiti, kouluttaminen ja ohjaus. 
- Yhteyksien ottaminen kyliin, innostaminen, ideointi, 
käsikirjoituksen ja kuvausten ohjaus kyläläisten kanssa 
sekä mahdollisten ensi-iltojen järjestäminen. 
- Kuvausryhmien kouluttaminen ja jos kuvausryhmää ei löydy, 
kuvaaminen ja äänittäminen assistentin kanssa. 
- Elokuvien esi- ja jälkituotanto editointeineen 
sekä varsinaisen tuotannon ohjaus. 
- Kuvauskaluston hankkiminen kuvauspäiviksi 
kuvauskohteiden käyttöön ohjauksen ja koulutuksen kera 
sekä akkujen lataukset, laitehuolto ja päivityksistä huolehtiminen. 
- Tiedottaminen hankkeen kulusta lähinnä sosiaalisessa mediassa 
sekä julkaisu 100 satakuntalaista elokuvaa -sarjassa syksyllä 2017. 
- Hankkeesta raportointi ja hankkeen jälkeisen toiminnan suunnittelu.


Vaihtuvien assistentin tehtäviin kuuluu tuotantoon liittyviä tehtäviä, 
joita ei voi yksi työntekijä tehdä yksin, 
ammattimaista ohjausta, kuvausta, äänitystä 
sekä osassa elokuvissa raakaleikkaus. 

Talkootyötä kerääntyy hankkeen aikana noin 400 tuntia.

Talkootyö kertyy taustatutkimuksesta, käsikirjoittamisesta, äänittämisestä sekä kuvaamisesta.

Yhteistyössä

Leader SuomiEuroopan maaseuturahasto

Leader JoutsentenreittiLeader KarhuseutuLeader Pohjois-SatakuntaLeader PyhäjärvenseutuLeader Ravakka

100 satakuntalaista elokuvaa

MEKA TV mediaa kaikille

Kyläelämää Satakunnassa 2017

Työhuone Impola12.04.2017MEKA TV etusivu uusiks...